fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez : Creativity AR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778958, posiadającą NIP: 8133809319, o kapitale zakładowym 7.500 zł (dalej jako „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z aplikacji mobilnej:  „Save The City” (dalej jako: Aplikacja). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Każdy z Użytkowników korzystających z Usług oferowanych przez Administratora akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni dane osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Administratorowi określonych danych osobowych, wówczas nie będzie możliwe zawarcie Umowy z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Użytkownikowi oferowanych przez niego Usług.

 I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 

 • Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
 • Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platormy.
 • Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 • Aplikacja: ­aplikacja dostępna w Sklepi Google Play oraz AppStore pod nazwą Save The City
 • Usługi: usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników.
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług za pośrednictwem Aplikacji.
 • Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Użytkownicy: osoby korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 • Konto: indywidualny profil Użytkownika założony przez niego w Aplikacji w wyniku procesu rejestracyjnego.

 II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz Usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Aplikacji szczegółowo opisanym poniżej.

 III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane osobowe podczas korzystania z Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych w Aplikacji (umożliwiających m.in rejestrację), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji i zamawianych przez niego Usług co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO)  - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;
 • umożliwienia Użytkownikowi personalizacji jego profilu w Aplikacji, wówczas przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO ) do czasu cofnięcia przez niego zgody;
 • w celach analitycznych i statystycznych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane osobowe zostaną zanonimizowane;
 • umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji w ramach Usług co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
 • zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Aplikacji oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych ( 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z Umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,
 • przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług - przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;
 • zarządzania Aplikacją oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru – podstawę przetwarzania Danych osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej Usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Aplikacji funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • doskonalenia Aplikacji oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Aplikacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji Usług dostępnych w ramach Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 

Po upływie okresu przetwarzania,  Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika:
 • Administrator zbiera informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, gdy korzystasz z naszych Usług (oraz, jeśli zdecydujesz się włączyć śledzenie lokalizacji w tle dla naszych Usług, gdy nie wchodzisz w bezpośrednią interakcję z Usługami), w tym sposób poruszania się i zdarzenia, które występują podczas rozgrywki. Nasze Usługi obejmują gry oparte na lokalizacji, których podstawową funkcją jest zapewnienie wrażeń związanych z rozgrywką powiązaną z Twoją lokalizacją w świecie rzeczywistym, dlatego musimy wiedzieć, gdzie będziesz obsługiwać te gry dla Ciebie, i zaplanować lokalizację zasobów w grze . Identyfikujemy Twoją lokalizację za pomocą technologii GPS.;

 • Zbieramy również i wykorzystujemy Twoje działania i osiągnięcia w grze, a także pewne informacje o Twoim urządzeniu mobilnym (w tym identyfikatory urządzenia, system operacyjny urządzenia, model, konfigurację, ustawienia oraz informacje o aplikacjach lub oprogramowaniu stron trzecich zainstalowanym na Twoim urządzeniu), aby ulepszyć doświadczenia użytkownika.;
 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe, a mianowicie adresu e-mail, w celu komunikacji z Tobą w celu zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi klienta, jeśli poprosisz o takie wsparcie.
 1. W odniesieniu do Danych osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika w Aplikacji Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Aplikacji, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii.

 

Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z Usług i/lub zawarcie Umowy.

 

 1. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom tj:, partnerom biznesowym Administratora, usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, płatności) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Aplikacji oraz organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
 2. Administrator informuje, że przekazywanie Danych osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy: jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usług; jest to konieczne do celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji Aplikacji oraz świadczonych przez Administratora Usług;wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookies, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.
 4. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

   

  IV.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Aplikacji, treść profilu konkretnego Użytkownika, treść oferty dedykowanej danemu Użytkownikowi, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Aplikacji. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Aplikacji a także dokonać oceny osobistych preferencji i zainteresowań Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);  prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych; prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne
  z usunięciem Danych Osobowych); prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje: prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;  prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
     2.W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

VIPLIKI COOKIES

 1. Platforma korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:optymalizacji Aplikacji;umożliwienia Użytkownikom nawigację na stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji; rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty w aplikacji; spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi; utrzymania sesji Użytkownika, ustalenia liczby osób korzystających z Aplikacji oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej; zapamiętywanie danych logowania w Aplikacji; dostosowywania zawartości Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony); prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Aplikacji.
 3. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
 4. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub uzyskiwane od nich.

 

VII.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:
a) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem
b) aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;


VIII. OSOBY TRZECIE


Korzystając z naszych Usług, możesz uzyskać dostęp do łączy do stron internetowych i usług, które są własnością lub są obsługiwane przez strony trzecie (każda „Usługa strony trzeciej”). Wszelkie informacje, które podajesz w ramach Usługi strony trzeciej lub które są gromadzone przez Usługę strony trzeciej są dostarczane bezpośrednio właścicielowi lub operatorowi Usługi strony trzeciej i podlegają polityce prywatności właściciela lub operatora. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, prywatność lub praktyki i zasady dotyczące bezpieczeństwa jakiejkolwiek Usługi stron trzecich. Aby chronić Twoje informacje, zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności wszystkich Usług stron trzecich, do których uzyskujesz dostęp.
W naszej aplikacji korzystamy z usług https://gameanalytics.com/ do mierzenia danych analitycznych. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://gameanalytics.com/privacy/

 

IX. DANE KONTAKTOWE

 1. W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:


e-mail: pkoncewicz@creativityar.com
telefon: 782645739

 X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.