fbpx

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ

 

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej o nazwie „Save The City”, dalej jako „Aplikacja” i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.), (dalej jako „Regulamin”), do którego zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


1.2.    Właścicielem, operatorem, a także podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem Aplikacji, jest spółka CREATIVITY AR Sp. z o.o. z siedzibą Rzeszowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000778959, REGON: 382934749, NIP: 8133809319, o kapitale zakładowym w wysokości 9800 zł, dalej jako „Operator”.


1.3.   Urządzeniem Mobilnym jest (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem, np. smartphone, tablet, telefon komórkowy, laptop, wyposażonym w opcję lokalizacji oraz kamerę.


1.4.   Stroną internetową jest responsywny serwis internetowy pod adresem: https://escaperoomar.com/pl/gra-miejska pełniący funkcję informacyjną  (promocja produktu, przedstawienie potencjalnych zastosowań i filmów instruktażowych, polityka cenowa) oraz zarządzającą (rejestracja i zakładanie konta, blog tematyczny, przechowywanie treści wytworzonej dzięki aplikacji).


1.5. Grą jest zabawa możliwa dzięki pobranej uprzednio Aplikacji, polegająca na rozwiązywaniu zagadek rozmieszczonych w wybranym przez gracza mieście z listy dostępnych miast z wykorzystaniem technologii Augmented Reality  - Rzeczywistości Rozszerzonej


1.6.    Użytkownikiem jest Gracz, który zainstalował Aplikację na urządzeniu mobilnym. Korzystanie z aplikacji przez Użytkowników nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.


1.7 Graczem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, biorąca udział w grze za pomocą Aplikacji z wykorzystaniem technologii Augmented Reality  - Rzeczywistości Rozszerzonej pozwalającej na rozwiązywanie zagadek i rozwój logicznego myślenia oraz pamięci


1.8.    Rzeczywistością rozszerzoną są elementy w postaci obrazu, dźwięku, prezentacji multimedialnej, nagrania wideo lub audio-wideo, schematu, tutoriali itp. dodane przez operatora do materiałów, przedmiotów i obiektów codziennego użytku, które mają na celu umożliwić ich postrzeganie jako rzeczywiste.


1.9.    Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Operator zapewnia nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://escaperoomar.com/regulamin-pl lub jej podstronach, a także bezpośrednio w Aplikacji. Pierwsze udostępnienie Regulaminu następuje przy zainstalowaniu i aktywacji Aplikacji, której warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, poprzez kliknięcie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin „Gry miejskiej. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi niezbędny warunek dla korzystania z Aplikacji. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

1.10.   Operator ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie treści Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu w nowym brzmieniu (do dnia wejścia w życie tych zmian) jest równoznaczny ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. W przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu w nowym brzmieniu przed dniem wejścia w życie tych zmian, poczytuje się to jako oświadczenie Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmian do Regulaminu.


1.11.   W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji. Operator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po dniu wejścia w życie zmiany Regulaminu.


 1. Instalacja Aplikacji Mobilnej

2.1.    Aplikacja dostępna jest dla osób korzystających z Urządzeń Mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, na które w/w osoby pobiorą Aplikację ze sklepu internetowego App Store lub Google Play, a kolejno zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią na Urządzeniu Mobilnym.


2.2.   Operator dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych w pkt 2.1., z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w pkt. 2.1, bez pisemnej zgody Operatora, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora.


2.3.   Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez Urządzenie Mobilne w związku z korzystaniem z Aplikacji.


2.4.    Korzystanie z Aplikacji możliwe jest w wersji dedykowanej dla Urządzeń Mobilnych obsługujących systemy operacyjne Android w wersji 7.0  i nowsze oraz w wersji dedykowanej dla iOS w wersji 11.3  i nowsze.

Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji na system operacyjny Android wymagane jest urządzenie obsługujące ARCore.

Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest udzielenie następujących zgód w Urządzeniu Mobilnym: zgoda na dostęp do kamery oraz aparatu urządzenia, zgoda na wykonywanie zdjęć i nagrywanie video, zgoda na dostęp do lokalizacji urządzenia.


 1.   Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po jej wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców, Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.

3.1.    Operator będzie również przechowywał oraz przetwarzał takie dane, jak: adres IP użytkownika, ilość przebytych kilometrów w grze, ilość zebranej waluty w grze oraz dane analityczne poprzez system Game Analytics


3.2.    Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.


 1. Zasady korzystania z Aplikacji

4.1.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.


4.2.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:


 1. a) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

 1. b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania,

 1. c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej.

4.3.  Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania bezpiecznego i odpowiedniego kontaktu z innymi graczami i innymi osobami w prawdziwym świecie podczas lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji. Zabronione jest nękanie, grożenie lub naruszanie praw innych osób w jakikolwiek sposób podczas lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji. 


4.4.  Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania i nie podejmowania prób uzyskiwania dostępu do jakiejkolwiek miejsca, co do którego nie ma prawa lub pozwolenia podczas lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji.


4.5.  Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań, które mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć osoby trzeciej lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej w ramach korzystania z Aplikacji. Operator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody spowodowane umyślnie, jak i nieumyślnie podczas lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji.


4.6.  Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujących do popełnienia przestępstwa, treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Operatora.


4.7.  Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: pkoncewicz@creativityar.com. W przypadku zgłoszenia naruszenia zostanie wszczęta procedura reklamacyjna, o której mowa w pkt 11.


 1. Funkcjonalność

  

5.1.    Aplikacja umożliwia Użytkownikom zwiedzanie i poznawanie miasta, oraz rozwiązywanie zagadek kreowanych za pomocą urządzenia mobilnego. Gra umożliwia także rozwój kompetencji Gracza min. logicznego myślenia, rozwijania pamięci, współpracy z innymi przy rozwiązywaniu problemów, łączenia faktów oraz działania pod presją czasu.


5.2.   Dla każdego miasta, dla którego aplikacja została przystosowana, dostępny będzie jeden scenariusz gry.


5.3.   Dodatkowymi funkcjonalnościami aplikacji dostępnymi dla Użytkowników jest udostępnienie Użytkownikom w wirtualnej chmurze przestrzeni do przechowywania zapisanego stanu gry.


5.4.   Użytkownik w każdej chwili może usunąć zapisany przez siebie stan gry.


5.5.  Aplikacja nie jest nośnikiem informacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodawanych przez siebie treści.


5.6.   Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedostępności scenariuszy gry w wybranych przez siebie miastach. 


 1. Opłaty za korzystanie z aplikacji

6.1.  Pobranie aplikacji odbywa się za pośrednictwem sklepów Google Play (dla urządzeń z systemu Android) oraz AppStore (dla urządzeń z systemem iOS).


6.2. Aplikacja oraz scenariusz gry dla miasta Katowice jest bezpłatna. Dla miast Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań, Rzeszów i Szczecin aplikacja pozostaje płatna, a jej cena wynosi 25,00 zł. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez ustalenie opłat za pobranie aplikacji oraz poszczególnych scenariuszy gier.


 1. Kary nakładane na Użytkowników

 

7.1.   Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować nałożeniem na Użytkownika kary w postaci zablokowania dostępu do funkcjonalności Aplikacji, zawieszenia w prawach Użytkownika, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym – wedle swojego uznania.


7.2.   Przed zastosowaniem sankcji Operator powiadomi o tym Użytkownika, informując go o czasie trwania sankcji lub innych podjętych czynnościach, w tym o rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem.


7.3.   W przypadku publikacji przez Użytkownika materiałów naruszających prawo (materiały pornograficzne, o treściach pedofilskich lub stanowiących przestępstwo itp.) treści te zostaną automatycznie zablokowane bez możliwości uruchomienia procedury reklamacyjnej. Materiały mogące stanowić dowód przestępstwa zostaną zabezpieczone i przekazane odpowiednim organom. 


 1. Odpowiedzialność Użytkownika i Operatora

8.1.   Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie, wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.


8.2.  Waluta zebrana w grze nie stanowi prawnego środka płatniczego ani kryptowaluty w szerokim jej rozumieniu, jak również nie może ona stanowić podstawy roszczenia względem Operatora odnośnie jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej.


8.3.   Wszelkie dokonane postępy w grze, w tym jej ukończenie, nie stanowią podstawy do jakiegokolwiek roszczenia materialnego względem Operatora.


8.4.   Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:


 1. a) szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą być skutkiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji,

 1. b) szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą powstać w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

8.5.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Aplikacji nieprawdziwych danych i informacji.


8.6.   Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.


8.7.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji.


8.8.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość oraz wydajność Aplikacji.


8.9.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności koniecznością jej konserwacji, nienależytą jakością połączenia Internet, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich.


8.10.        Operator nie gwarantuje, że treści pobrane z Aplikacji oraz zamieszczone odsyłacze i linki będą działać poprawnie i będą wolne od potencjalnych zagrożeń.


 1. Ochrona praw własności intelektualnej oraz danych osobowych

9.1.  Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.


9.2.  Wskazuje się w szczególności, iż:


 1. a) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji, oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji,

 1. b) ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Aplikacji.

9.3.  Z chwilą zainstalowania i aktywacji Aplikacji przez Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem; takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego (nie obejmuje zwłaszcza wykorzystania do celów prowadzenia działalności gospodarczej) i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Aplikacji w innych celach.


9.4.  Poza uprawnieniami przewidzianymi w pkt. 9.3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.


9.5.  Użytkownikom zabrania się:


- zbierania, przechowywania lub udostępniania wszelkich danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody;


- wyodrębniania, usuwania lub indeksowania Usług lub Treści (w tym informacji o użytkownikach lub rozgrywce);


- korzystania z Aplikacji lub dowolnej jej części w jakimkolwiek celu komercyjnym lub w sposób niedozwolony przez niniejszy Regulamin, w tym między innymi poprzez zbieranie elementów lub zasobów w aplikacji na sprzedaż poza Aplikacjami, wykonywanie usługi w Aplikacjach w zamian za płatności poza Aplikacjami lub sprzedaż, odsprzedaż lub wynajem Aplikacji lub Konta;


- podejmowania prób uzyskiwania dostępu lub  uzyskiwania dostępu do kont innych użytkowników lub przeszukiwać ich lub pobierać z nich treści przy użyciu dowolnej technologii


- podejmowania prób deszyfrowania, dekompilacji, deasemblacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania używanego przez Aplikację,


- omijania, usuwania, dezaktywowania, deszyfrowania lub w inny sposób obchodzenia jakichkolwiek środków technologicznych wdrożonych przez Operatora lub dowolną stronę trzecią (w tym innego użytkownika) w celu ochrony Aplikacji,


- używania, wyświetlania, kopiowania ani opracowywania Aplikacji lub jej dowolnego elementu, w tym jej nazwy, jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych, a także układu i projektu strony lub aplikacji bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora,


- publikowania, przesyłania lub przekazywania treści, które naruszają, przywłaszczają lub naruszają patent osoby trzeciej, prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa moralne lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa do reklamy lub prywatności;


- uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych obszarów Aplikacji, systemów komputerowych Operatora lub technicznych systemów Operatora;


- podejmowania prób skanowania lub sprawdzania podatność dowolnego systemu lub sieci lub usługi Operatora lub naruszania wszelkich środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;


- używania jakichkolwiek meta tagów lub innych ukrytych tekstów lub metadanych wykorzystujących znak towarowy, logo, adres URL lub nazwę Aplikacji bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora,


- zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia dostępu dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, między innymi poprzez wysyłanie wirusa, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie Aplikacji,


- naruszania obowiązującego prawa lub przepisów; lub zachęcania lub umożliwienia każdej innej osobie wykonanie dowolnego z powyższych działań.


 1.   Zakończenie korzystania z Aplikacji

10.1.   Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy (zamknięcie konta) w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej natychmiastowego usunięcia z Urządzenia Mobilnego, na którym była ona zainstalowana.


10.2.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.


10.3.   Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.


 1. Postępowanie reklamacyjne

11.1.  Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji należy zgłaszać       Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pkoncewicz@creativityar.com


11.2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problematycznej sytuacji, a nadto w datę dokonania transakcji zakupu scenariusza – o ile takowa została dokonana, ze wskazaniem kwoty, jaka została uiszczona oraz numerem rachunku bankowego, na który miałby nastąpić ewentualny zwrot środków.


11.3.  Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu zarejestrowania reklamacji. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


11.4.  W razie uznania reklamacji za zasadną, zapłacona przez Użytkownika kwota, zostanie mu zwrócona przelewem, na wskazany w piśmie reklamacyjnym numer rachunku bankowego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania reklamacji.


11.5.  Zwrot uiszczonych przez Użytkownika kwot jest nadto możliwy w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od  umowy zakupu, przy czym warunkiem dokonania zwrotu wpłaconych środków jest nie skorzystanie przez Użytkownika z gry rozumianej jako nie rozwiązanie żadnej z zagadek objętych zakupionym scenariuszem oraz nie dokonanie skanowania pomieszczenia.


 1. Przetwarzanie danych osobowych

12.1.  Dane osobowe Użytkowników aplikacji będą przetwarzane m.in. w celu świadczenia usługi oraz w celach marketingowych.


12.2.  Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej https://escaperoomar.com/pl/polityka-prywatnosci-pl


 1. Postanowienia końcowe

13.1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.


13.2.  W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.


13.3.  Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.